Hazine ve Maliye Bakanlığı, kağıt kullanımının azaltılması ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılmasına ilişkin uygulamalarına yenilerini ekliyor. Bunlardan biri de e-adisyon.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik öngören tebliğ taslağı, 27 Temmuz’a kadar kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerine sunuldu.

Taslağa göre, müşterilere masada servis yapan lokanta, kafeterya, pastane, bar gibi gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri tarafından kullanılması zorunlu olan ve halihazırda kağıt olarak düzenlenip müşterilere sunulan “adisyonların” elektronik ortamda hazırlanması, muhafazası, ibrazı, belge ve bilgilerin Başkanlığa iletilebilmesi sağlanabilecek.

Mobil cihazlarla sunum

Son dönemde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok lokanta ve kafede karekod ile ürün seçimi, tablet ve çeşitli mobil cihazlarla menü sunumu gibi yeni uygulamalar daha çok kullanılmaya başlandı. Tebliğ taslağında öngörülen uygulamayla da e-adisyon elektronik belgeleri, bu cihazlar üzerinden müşterilere sunulabilecek.

Söz konusu işletmeler tarafından sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-adisyon uygulamasına dahil mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken, belirlenen asgari bilgileri ihtiva edecek ve belirlenen belge formatında elektronik ortamda düzenlenecek.

e-adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirebilecek

Mükellefler e-adisyon belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilecek.

Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesiyle, hizmetin sunumu süresince müşterinin masasında bir kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayacak. Açılan her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanmasıyla (ödemenin alınması) eş zamanlı olarak elektronik ortamda üzerinde e-adisyon belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-fatura, e-arşiv fatura ya da yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmesi zorunlu olacak.

Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da “ebelge.gib.gov.tr” adresinden duyurarak e-adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirebilecek.

Standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu 

Mükellefler tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığına “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, kurumun bilgi sistemlerinde var olan e-fatura ve e-arşiv fatura verilerinden hareketle bildirimlerde olması gereken bilgilerin otomatik oluşturularak mükellefler tarafından onaylanmasına imkan sağlanacak.

Taslakla ayrıca analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilecek.

e-belge uygulaması yaygınlaştırılıyor

Ayrıca, sağlık hizmet sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumuna belge teslimi ile bu belgelerin kontrolü, ödeme ve muhasebe süreçlerinin kolaylaştırılması ve uçtan uca dijitalleşmenin sağlanması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getiriliyor.

Söz konusu işletmeler arasında, sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün sunan veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri ile ecza depoları bulunuyor.

e-belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, ücretsiz olarak mükelleflerin yararlanabileceği “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)” ile kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından resen tanımlanması için yetki düzenlemesi yapılacak. 

İş Hayatı ile ilgili diğer haberlerimiz için tıklayınız.